Search

Disclaimer

Costumier D’Longueville, in de website vermeld en onderverdeeld als “Maison D’Longueville”, “les Salons D’Longueville”, “Dine&Cook” en “Business Tailoring”, heeft de nodige zorg besteed aan haar webpagina’s. Toch zou het kunnen dat bepaalde webpagina’s onvolledig, niet up-to-date of onjuist zijn.

Costumier D’Longueville en de werknemers garanderen op geen enkele wijze de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie.

We  behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de informatie over producten en prijzen die vermeld worden.

Costumier D’Longueville wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die, op om het even welke manier, door het gebruik van internet en van de webpagina’s van Costumier D’Longueville zou kunnen veroorzaakt worden aan de gebruikers en aan derden.

We behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze webpagina’s. Andere producten, diensten, merken en procédés die vermeld worden op de webpagina’s zijn beschermd door contracten met de betrokken bedrijven of door de bedrijven zelf.

Costumier D’Longueville gebruikt deze producten om verscheidene eigen diensten te kunnen leveren. We wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor de diensten die door andere bedrijven geleverd worden.

Privacyverklaring naar de richtlijnen van de GDPR

De gegevens van de verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

Costumier D’Longueville BVBA

Henri Lebbestraat 3, 8790 Waregem

Tel. +32 (0) 56 922 933

BE 0505.632.987

1. Gegevensbescherming

Costumier D’Longueville dankt u voor uw bezoek en uw interesse in ons aanbod, onze producten en onze diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

 1. a) Wij kunnen uw persoonsgegevens bij verschillende gelegenheden Wanneer u interesse toont in één van onze producten of diensten, wanneer u in de winkel uw gegevens verschaft, indien u op beurzen of evenementen uw gegevens deelt, en indien uw gegevens via derden aan ons worden doorgegeven.
 2. b) Wij kunnen eveneens gegevens die op u betrekking hebben inzamelen via derde partijen (zie ook hierna).
 3. c) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

– Algemene informatie

 • Als u een zakelijke klant bent: naam, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW- en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel, lichaamsmaten van personeel

– Informatie met betrekking tot onze producten of diensten

 • Producten en/of diensten waarin u interesse heeft getoond of waarvoor u een offerte heeft gevraagd
 • Welke producten en/of diensten werden aangekocht en informatie inzake de bestelling ervan
 • Datum van registratie van de informatie en bron

– Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen ook informatie inzamelen die op u betrekking heeft en afkomstig is van publieke databases of social media platformen of die wij verkrijgen via commerciële partners en die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken, te corrigeren of aan te vullen, met name om beter te begrijpen welke types producten en diensten u zouden kunnen interesseren.

 1. d) Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens werden meegedeeld of waarop wijzigingen werden aangebracht.
 2. e) Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een aanwezigheidslijst, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op met uw toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften. (Meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’.)

3. Gebruiksdoeleinden

Wij gebruiken de ingezamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen te beantwoorden, zoals wanneer u ons vragen stelt via onze website.
  • Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of uw deelname aan bepaalde commerciële acties of wedstrijden op te volgen.
  • Om u commerciële en/of promotionele informatie te kunnen bezorgen per mailing of per e-mail (of via elk ander communicatiemiddel waarvoor de wet ons verplicht uw toestemming te verkrijgen)
  • Om uw gegevens mee te delen aan onze commerciële partners (om deze toe te laten hun producten/diensten uit te voeren, zoals kledingmaten, patronen, etc.)

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (zie artikel 6). U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen.

 • Voor de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, dienst na verkoop en invordering
  • Voor retouche of reparatie aan uw kleding
  • Voor boekhoudkundige doeleinden
  • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en juridische procedures, met inbegrip van overdracht van schuldvordering

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens met het oog op het afsluiten of het uitvoeren van een contract met u (zie artikel 6).

 • Om u per post te informeren over onze producten en diensten alsook dankbrieven te sturen.
  • Om klanten- of prospectenprofielen te maken, bijvoorbeeld om u gerichte (marketing)aanbiedingen te kunnen doen
  • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren of aan te vullen, eventueel met behulp van informatie afkomstig van externe partners
  • Om onze producten of diensten te verbeteren, evenementen, websites aan te passen aan de voorkeuren van onze bezoekers, klanten of prospecten.
  • Voor marktanalyse, voor doeleinden van financieel beheer of rapportering
  • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en juridische procedures

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens met het oog op ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 6).

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te beharen en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.
In dergelijk geval verwerken wij uw gegevens op grond van onze juridische verplichtingen (zie artikel 6).

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens kunnen aan de volgende derden worden overgedragen:

 • Aan onze externe onderaannemers, in het kader van bepaalde diensten die zij namens ons uitvoeren (zoals onze productiepartners, call centers, reclame-agentschappen, IT service providers etc.);
  • Aan onze eventuele rechtsopvolgers;

5. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

6. Juridische grondslagen van de verwerking

 1. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).
 2. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een overeenkomst met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.
 3. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.
 4. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens op grond van onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

7. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unienoodzakelijk is.

8. Rechten van betrokkenen

 1. Als betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
 2. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (zie ook het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’), blijft onveranderd.
 3. Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

 1. Wij verzoeken u uw aanvragen, bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres info@mdlv.be
 2. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld het Gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 AVG).

9. Nieuwsbrief

Wanneer u uw gegevens aan ons verschaft bij een aankoop of interesse in Costumier D’Longueville, kan Costumier D’Longueville u vrijblijvend een digitale nieuwsbrief sturen. Indien u die niet wenst te ontvangen, kan u via de e-mail afmelden of uitschrijven op onze nieuwsbrief.

Costumier behoudt zich ook het recht om dankbrieven en andere communicatie te sturen naar klanten via de post op het door hen verschafte adres.

Hebt u nog verdere vragen over hoe we bij Costumier D’Longueville uw persoonsgegevens beheren en beschermen? Aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met onze medewerkers.